Adatkezelési tájékoztató

Az üzemeltető kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.
Az üzemeltető ezúton tájékoztatja az Megrendelőit, valamint a látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelő, az adatkezelés célja, terjedelme

A személyes adatok kezelője az üzemeltető amely az adatok kezelése során az alábbiak szerint jár el:
Az üzemeltető internetes honlapjának felkeresésével Ön személyes adatokat ad át számunkra. Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), doménnévvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. Az üzemeltető ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk saját részre történő gyűjtésére használja fel. Amennyiben a Megrendelő kéri, úgy az adatait marketing célokra az üzemeltető nem használja fel.
Fentieken túlmenően az üzemeltető elektronikus rendszere elsősorban azokat a személyes adatokat dolgozza fel, melyek kezelésére a megrendelések teljesítéséhez a rá vonatkozó jogszabályok alapján jogosult. Ön ezen adatai kezeléséhez azok megadásával járul hozzá.
Az adatkezelés kizárólag a cél (rendelés teljesítése) megvalósulásához szükséges mértékben és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.
A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat az üzemeltető a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek. A tudomására jutott adatokat az üzemeltető harmadik személy számára - a törvényben meghatározott eseteken kívül - semmilyen körülmények között nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.
Az adatokat elsődlegesen az üzemeltető belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az üzemeltető informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az üzemeltető adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Az üzemeltető az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
A fentieken túl személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ön hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Ezeknek az adatoknak a szolgáltatása a megrendelés eredményes teljesítése érdekében szükséges. Az üzemeltető által biztosított funkciók, szolgáltatások eléréséhez szükség van személyes adatokra, tekintettel arra, hogy ezeknek a funkcióknak a használata az Ön által önkéntesen szolgáltatott személyes adatokkal valósítható csak meg (azonosításhoz szükséges adatok, stb.).

A felhasználók jogainak gyakorlása

Jogosult tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatkezelésről. Az üzemeltető kérésére tájékoztatást ad az Ön általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Önre vonatkozó adatokat. Az üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását az üzemeltető-nál kezdeményezheti.
Jogosult kérni továbbá az Önre vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése az üzemeltető-hoz benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az üzemeltető, mint adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított három munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az adatkezelő köteles megindokolni döntését. Ön jogainak megsértése esetén az üzemeltető, mint adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Sütik használata

A süti (eredeti nevén “cookie”) egy olyan kis adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. Ez rengeteg webes szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amit 1995 óta minden jelentősebb böngésző támogat. Oldalunkon a minél magasabb színvonalú működésének biztosítása és a felhasználói élmény növelése érdekében (elsősorban a rendelési űrlap kitöltésének megkönnyítésére) mi is sütiket használunk. A sütiket számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy sütik nélkül az oldal működése nem teljes értékű.

Adatbiztonság

Az üzemeltető kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Avtv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az üzemeltető törekszik védeni az adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Egyéb szabályok

Az üzemeltető egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet. Az ÜZEMELTETŐ az adatkezelési tevékenysége során az Avtv. rendelkezéseinek és az adatvédelmi joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

Levendulás Méhészet

Oldal tetejére